[meta][dunfell][PATCH] jsch: Whitelist CVE-2016-5725


Pawan Badganchi
 

From: Pawan Badganchi <badganchipv@...>

Whitelist the CVE because it only affects windows platforms
Link: https://ubuntu.com/security/CVE-2016-5725

Signed-off-by: Pawan Badganchi <badganchipv@...>
---
.../0001-jsch-Whitelist-CVE-2016-5725.patch | 29 +++++++++++++++++++
recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb | 3 ++
2 files changed, 32 insertions(+)
create mode 100644 recipes-core/jcraft/0001-jsch-Whitelist-CVE-2016-5725.patch

diff --git a/recipes-core/jcraft/0001-jsch-Whitelist-CVE-2016-5725.patch b/recipes-core/jcraft/0001-jsch-Whitelist-CVE-2016-5725.patch
new file mode 100644
index 0000000..880440c
--- /dev/null
+++ b/recipes-core/jcraft/0001-jsch-Whitelist-CVE-2016-5725.patch
@@ -0,0 +1,29 @@
+From 1ea9958fae5a89b04ed790f45cb4f18075a35d65 Mon Sep 17 00:00:00 2001
+From: Pawan Badganchi <pawan.badganchi@...>
+Date: Wed, 13 Apr 2022 16:04:32 +0530
+Subject: [PATCH] jsch: Whitelist CVE-2016-5725
+
+Whitelist the CVE because it only affects windows platforms
+Link: https://ubuntu.com/security/CVE-2016-5725
+
+Signed-off-by: Pawan Badganchi<pawan.badganchi@...>
+---
+ recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb | 3 +++
+ 1 file changed, 3 insertions(+)
+
+diff --git a/recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb b/recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb
+index a0f70d8..1170095 100644
+--- a/recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb
++++ b/recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb
+@@ -25,5 +25,8 @@ do_compile() {
+ SRC_URI[md5sum] = "b59cec19a487e95aed68378976b4b566"
+ SRC_URI[sha256sum] = "ca9d2ae08fd7a8983fb00d04f0f0c216a985218a5eb364ff9bee73870f28e097"
+
++# Whitelist the CVE because it only affects Windows platforms
++CVE_CHECK_WHITELIST += "CVE-2016-5725"
++
+ BBCLASSEXTEND = "native"
+
+--
+2.17.1
+
diff --git a/recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb b/recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb
index a0f70d8..1170095 100644
--- a/recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb
+++ b/recipes-core/jcraft/jsch_0.1.40.bb
@@ -25,5 +25,8 @@ do_compile() {
SRC_URI[md5sum] = "b59cec19a487e95aed68378976b4b566"
SRC_URI[sha256sum] = "ca9d2ae08fd7a8983fb00d04f0f0c216a985218a5eb364ff9bee73870f28e097"

+# Whitelist the CVE because it only affects Windows platforms
+CVE_CHECK_WHITELIST += "CVE-2016-5725"
+
BBCLASSEXTEND = "native"

--
2.37.3