OE-core CVE metrics for dunfell on Sun 20 Feb 2022 04:30:01 AM HST


Steve Sakoman
 

Branch: dunfell

New this week: 9 CVEs
CVE-2021-45949: ghostscript-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45949 *
CVE-2022-0529: unzip:unzip-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0529 *
CVE-2022-0530: unzip:unzip-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0530 *
CVE-2022-0554: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0554 *
CVE-2022-0561: tiff https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0561 *
CVE-2022-0562: tiff https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0562 *
CVE-2022-23772: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23772 *
CVE-2022-23773: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23773 *
CVE-2022-23806: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23806 *

Removed this week: 6 CVEs
CVE-2020-25632: grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-25632 *
CVE-2020-25647: grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-25647 *
CVE-2021-45949: ghostscript:ghostscript-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45949 *
CVE-2022-23218: glibc https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23218 *
CVE-2022-23219: glibc https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23219 *
CVE-2022-23852: expat:expat-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23852 *

Full list: Found 120 unpatched CVEs
CVE-2018-21232: re2c:re2c-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2018-21232 *
CVE-2019-12067: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-12067 *
CVE-2020-13253: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-13253 *
CVE-2020-13754: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-13754 *
CVE-2020-13791: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-13791 *
CVE-2020-15469: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15469 *
CVE-2020-15705: grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15705 *
CVE-2020-15859: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15859 *
CVE-2020-15900: ghostscript-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15900 *
CVE-2020-15999: freetype:freetype-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15999 *
CVE-2020-16590: binutils:binutils-cross-testsuite:binutils-cross-x86_64:binutils-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-16590 *
CVE-2020-16591: binutils:binutils-cross-testsuite:binutils-cross-x86_64:binutils-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-16591 *
CVE-2020-16599: binutils:binutils-cross-testsuite:binutils-cross-x86_64:binutils-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-16599 *
CVE-2020-17380: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-17380 *
CVE-2020-18974: nasm:nasm-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-18974 *
CVE-2020-25742: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-25742 *
CVE-2020-25743: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-25743 *
CVE-2020-27661: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-27661 *
CVE-2020-27749: grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-27749 *
CVE-2020-27821: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-27821 *
CVE-2020-29510: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-29510 *
CVE-2020-29623: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-29623 *
CVE-2020-35503: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-35503 *
CVE-2020-35504: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-35504 *
CVE-2020-35505: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-35505 *
CVE-2020-35506: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-35506 *
CVE-2020-3810: apt https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3810 *
CVE-2021-1765: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1765 *
CVE-2021-1789: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1789 *
CVE-2021-1799: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1799 *
CVE-2021-1801: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1801 *
CVE-2021-1870: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1870 *
CVE-2021-20225: grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20225 *
CVE-2021-20233: grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20233 *
CVE-2021-20255: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20255 *
CVE-2021-20294: binutils:binutils-cross-testsuite:binutils-cross-x86_64:binutils-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20294 *
CVE-2021-25219: bind https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-25219 *
CVE-2021-27097: u-boot https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-27097 *
CVE-2021-27138: u-boot https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-27138 *
CVE-2021-27918: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-27918 *
CVE-2021-28966: ruby:ruby-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-28966 *
CVE-2021-31525: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-31525 *
CVE-2021-31879: wget https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-31879 *
CVE-2021-33194: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-33194 *
CVE-2021-33195: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-33195 *
CVE-2021-33198: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-33198 *
CVE-2021-33833: connman https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-33833 *
CVE-2021-3409: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3409 *
CVE-2021-3418: grub:grub-efi:grub-efi-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3418 *
CVE-2021-3445: libdnf https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3445 *
CVE-2021-3472: xserver-xorg https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3472 *
CVE-2021-3507: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3507 *
CVE-2021-36221: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-36221 *
CVE-2021-36976: libarchive:libarchive-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-36976 *
CVE-2021-3713: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3713 *
CVE-2021-38297: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-38297 *
CVE-2021-39293: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-39293 *
CVE-2021-3974: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3974 *
CVE-2021-3984: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-3984 *
CVE-2021-4008: xserver-xorg https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4008 *
CVE-2021-4009: xserver-xorg https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4009 *
CVE-2021-4010: xserver-xorg https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4010 *
CVE-2021-4011: xserver-xorg https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4011 *
CVE-2021-4019: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4019 *
CVE-2021-4136: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4136 *
CVE-2021-4145: qemu:qemu-native:qemu-system-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4145 *
CVE-2021-4160: openssl:openssl-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4160 *
CVE-2021-4166: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4166 *
CVE-2021-4173: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4173 *
CVE-2021-41771: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-41771 *
CVE-2021-41772: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-41772 *
CVE-2021-41817: ruby:ruby-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-41817 *
CVE-2021-41819: ruby:ruby-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-41819 *
CVE-2021-4187: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4187 *
CVE-2021-4192: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4192 *
CVE-2021-4193: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-4193 *
CVE-2021-42762: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-42762 *
CVE-2021-44716: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-44716 *
CVE-2021-44717: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-44717 *
CVE-2021-45078: binutils:binutils-cross-testsuite:binutils-cross-x86_64:binutils-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45078 *
CVE-2021-45085: epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45085 *
CVE-2021-45086: epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45086 *
CVE-2021-45087: epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45087 *
CVE-2021-45088: epiphany https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45088 *
CVE-2021-45481: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45481 *
CVE-2021-45482: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45482 *
CVE-2021-45483: webkitgtk https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45483 *
CVE-2021-45944: ghostscript:ghostscript-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45944 *
CVE-2021-45949: ghostscript-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-45949 *
CVE-2022-0128: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0128 *
CVE-2022-0156: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0156 *
CVE-2022-0158: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0158 *
CVE-2022-0261: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0261 *
CVE-2022-0318: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0318 *
CVE-2022-0319: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0319 *
CVE-2022-0359: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0359 *
CVE-2022-0361: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0361 *
CVE-2022-0368: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0368 *
CVE-2022-0392: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0392 *
CVE-2022-0393: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0393 *
CVE-2022-0407: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0407 *
CVE-2022-0408: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0408 *
CVE-2022-0413: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0413 *
CVE-2022-0417: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0417 *
CVE-2022-0443: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0443 *
CVE-2022-0529: unzip:unzip-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0529 *
CVE-2022-0530: unzip:unzip-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0530 *
CVE-2022-0554: vim https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0554 *
CVE-2022-0561: tiff https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0561 *
CVE-2022-0562: tiff https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-0562 *
CVE-2022-22707: lighttpd https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-22707 *
CVE-2022-23096: connman https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23096 *
CVE-2022-23097: connman https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23097 *
CVE-2022-23098: connman https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23098 *
CVE-2022-23303: wpa-supplicant https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23303 *
CVE-2022-23304: wpa-supplicant https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23304 *
CVE-2022-23772: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23772 *
CVE-2022-23773: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23773 *
CVE-2022-23806: go:go-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23806 *
CVE-2022-23990: expat:expat-native https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2022-23990 *

Join openembedded-core@lists.openembedded.org to automatically receive all group messages.